Exchange Rates From Central Bank of Armenia
28.10.2016
USD 475.34 +0.11
GBP 577.02 -4.14
EUR 518.5 +0.02
GEL 198.89 +1.29
RUB 7.55 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 129.42 +0.04
ARS 31.33 +0.08
AUD 360.17 -1.81
BGN 265.18 -0.16
BRC 0
BYR 0 -249.90
CAD 354.97 -0.26
CHF 477.92 -0.56
CNY 70.05 -0.11
CZK 19.19 -0.02
DKK 69.71 -0.01
EGP 53.53
EUR 518.5 +0.02
GBP 577.02 -4.14
GEL 198.89 +1.29
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.3 +0.02
HUF 16.76 -0.01
ILS 123.24 -0.44
INR 7.11
IRR 1.34
ISK 41.82 +0.04
JPY 45.16 -0.22
KGS 6.94 -0.02
KRW 41.52 -0.08
KWD 1566.04 -0.93
KZT 14.29 -0.06
LBP 31.41 +0.03
LTL 150.22 -0.08
MDL 23.68
MXN 25.23 -0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.45 -0.35
PLN 119.67 -0.13
RON 115.27 +0.10
RUB 7.55 +0.01
SAR 126.75 +0.04
SDR 653.01 +0.02
SEK 52.6 -0.44
SGD 340.91 -0.45
SYP 2.23
TJS 60.35
TMT 135.81 +0.03
TRY 152.4 -0.82
UAH 18.73 +0.10
USD 475.34 +0.11
UZS 1.54
BRL 150.12 -1.20
BYN 248.86 +248.86
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am