Exchange Rates From Central Bank of Armenia
26.04.2017
USD 484.53 +0.08
GBP 621.51 +1.07
EUR 528.09 +0.81
GEL 196.17 -2.47
RUB 8.57 -0.08
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 131.92 +0.03
ARS 31.44 -0.03
AUD 363.25 -1.44
BGN 269.9 +0.42
BRC 0
BYR 0
CAD 357.16 -0.10
CHF 487.21 +0.28
CNY 70.38
CZK 19.63 -0.01
DKK 70.99 +0.11
EGP 26.84 +0.20
EUR 528.09 +0.81
GBP 621.51 +1.07
GEL 196.17 -2.47
HKD 62.26 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 16.93 +0.04
ILS 133.29 +0.51
INR 7.57 +0.03
IRR 1.34
ISK 45.53 +0.46
JPY 43.54 -0.35
KGS 7.22 +0.01
KRW 43.06 +0.01
KWD 1592.28 +0.63
KZT 15.55 +0.02
LBP 32.04 -0.02
LTL 0
MDL 25.16 +0.11
MXN 25.64 -0.13
NOK 56.58 +0.01
PLN 124.87 +0.39
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 116.42 -0.16
RUB 8.57 -0.08
SAR 129.2 +0.02
SDR 0
SEK 55.25 +0.31
SGD 347.36 -0.52
SYP 2.28
TJS 57.15 +0.01
TMT 138.44 +0.03
TRY 134.97 -0.22
UAH 18.22
USD 484.53 +0.08
UZS 1.31
BRL 153.96 -0.92
BYN 258.24 +0.05
XDR 663.29 +0.40
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am