Exchange Rates From Central Bank of Armenia
18.08.2017
USD 478.57 +0.37
GBP 616.73 +0.81
EUR 561.79 +1.96
GEL 200.24 +0.16
RUB 8.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 130.29 +0.10
ARS 27.59 -0.20
AUD 379.03 -0.09
BGN 287.55 +1.36
BRC 0
BYR 0
CAD 378.29 -0.06
CHF 497.63 +3.42
CNY 71.7 +0.02
CZK 21.54 +0.04
DKK 75.55 +0.27
EGP 26.93 +0.01
EUR 561.79 +1.96
GBP 616.73 +0.81
GEL 200.24 +0.16
HKD 61.18 +0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 18.52 +0.13
ILS 132.08 +0.20
INR 7.47 +0.03
IRR 1.32
ISK 44.49 +0.75
JPY 43.85 +0.41
KGS 6.96 +0.03
KRW 41.93 -0.12
KWD 1585.19 +2.32
KZT 14.39 +0.02
LBP 31.77 +0.03
LTL 0
MDL 26.77
MXN 26.77 -0.21
NOK 60.34 +0.13
PLN 131.44 +0.07
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 122.5 +0.21
RUB 8.05
SAR 127.61 +0.10
SDR 0
SEK 58.86 -0.04
SGD 350.94 +0.80
SYP 2.25
TJS 54.33 +0.06
TMT 136.73 +0.10
TRY 135.66 -0.03
UAH 18.76 +0.01
USD 478.57 +0.37
UZS 1.15
BRL 150.72 -0.97
BYN 246.95 +1.09
XDR 673.09 +1.31
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am