Exchange Rates From Central Bank of Armenia
27.06.2017
USD 480.49 +0.04
GBP 612.38 +1.58
EUR 540.74 +3.69
GEL 199.6 +0.22
RUB 8.15 +0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 130.82 +0.01
ARS 29.46 -0.23
AUD 365.51 +1.76
BGN 276.32 +1.68
BRC 0
BYR 0
CAD 363.35 +0.75
CHF 497.14 +3.46
CNY 70.36 -0.07
CZK 20.56 +0.08
DKK 72.73 +0.51
EGP 26.48
EUR 540.74 +3.69
GBP 612.38 +1.58
GEL 199.6 +0.22
HKD 61.6 -0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HUF 17.47 +0.10
ILS 136.49 +0.63
INR 7.45 +0.01
IRR 1.33
ISK 45.19 -1.19
JPY 43 -0.02
KGS 6.98
KRW 42.27 +0.02
KWD 1582.85 +0.65
KZT 14.78 +0.08
LBP 31.85 +0.06
LTL 0
MDL 26.35 +0.08
MXN 26.87 +0.10
NOK 56.72 -0.02
PLN 128.21 +0.63
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
RON 118.58 +1.13
RUB 8.15 +0.02
SAR 128.09 +0.04
SDR 0
SEK 55.27 +0.24
SGD 346.39 +0.23
SYP 2.26
TJS 54.53
TMT 137.28 +0.01
TRY 136.99 -0.29
UAH 18.45
USD 480.49 +0.04
UZS 1.22
BRL 145.74 +2.01
BYN 249.98 +0.84
XDR 662.75 -0.04
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am