Exchange Rates From Central Bank of Armenia
26.08.2016
USD 474.85 +0.17
GBP 626.71 -1.29
EUR 536.06 -0.09
GEL 208.27 -0.38
RUB 7.33 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 129.28 +0.04
ARS 31.89 -0.06
AUD 362.41 +0.47
BGN 274.13
BRC 0
BYR 0
CAD 368.13 +0.50
CHF 491.26 -0.99
CNY 71.42 +0.15
CZK 19.84
DKK 71.99 -0.04
EGP 53.48 +0.01
EUR 536.06 -0.09
GBP 626.71 -1.29
GEL 208.27 -0.38
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
HKD 61.23 +0.01
HUF 17.34 +0.02
ILS 126.33 +0.32
INR 7.08
IRR 1.53
ISK 40.74 +0.05
JPY 47.28
KGS 6.92
KRW 42.63 +0.09
KWD 1575.95 +0.20
KZT 13.99 -0.02
LBP 31.37 +0.02
LTL 155.29 +0.01
MDL 24.06 +0.02
MXN 25.83 +0.11
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
NOK 57.82 -0.07
PLN 123.97 -0.46
RON 120.34 +0.02
RUB 7.33 +0.01
SAR 126.63 +0.05
SDR 666.98 +0.13
SEK 56.53 +0.05
SGD 351.15 +0.31
SYP 2.23
TJS 60.35 +0.03
TMT 135.67 +0.05
TRY 161.65 +0.12
UAH 18.61 -0.09
USD 474.85 +0.17
UZS 1.59
BRL 146.81 -0.38
BYN 242.63 -0.52
JSON
http://cb.am/latest.json.php
http://cb.am/latest.json.php?currency=USD [USD, GBP...]


JSONP
http://cb.am/latest.json.php?callback=testFunction [&currency=USD]

Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - http://www.cba.am