Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

12.08.2022
USD 405.91 -0.18
GBP 492.25 -3.42
EUR 417.56 -2.22
GEL 147.6 -2.87
RUB 6.66 -0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 110.51 -0.05
ARS
AUD 287.75 -0.57
BGN
BRC
BYR
CAD 317.71 -0.42
CHF 430.45 -0.96
CNY 60.21 -0.11
CZK 17.14 -0.07
DKK
EGP
EUR 417.56 -2.22
GBP 492.25 -3.42
GEL 147.6 -2.87
HKD 51.79 +0.04
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 5.09 -0.02
IRR 0.97
ISK
JPY 30.38 -0.25
KGS 4.93 -0.01
KRW
KWD
KZT 8.51 -0.01
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 42.56 -0.17
PLN 89.35 -0.26
RON
RUB 6.66 -0.04
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 39.99 -0.53
SGD 296 -0.55
SYP
TJS 39.62 -0.01
TMT
TRY
UAH 11.02 +0.02
USD 405.91 -0.18
UZS 0.37
BRL 78.72 -0.99
BYN 157.52 +0.10
XDR 538.95 +2.43
XAU 23447.49 +11.15
XAG 268.05 +1.25
NZD 260.88 +0.13


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️