Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

16.05.2022
USD 454.99 -0.95
GBP 558.18 +1.89
EUR 474.78 +1.10
GEL 153.32 +1.84
RUB 7.21 +0.14
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 123.87 -0.26
ARS
AUD 314.9 +0.76
BGN
BRC
BYR
CAD 352.1 +1.38
CHF 453.27 -2.85
CNY 67.04 -0.11
CZK 19.21 +0.08
DKK
EGP
EUR 474.78 +1.10
GBP 558.18 +1.89
GEL 153.32 +1.84
HKD 57.96 -0.12
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 5.88 -0.01
IRR 1.08 -0.01
ISK
JPY 35.18 -0.17
KGS 5.47 -0.01
KRW
KWD
KZT 10.52 -0.03
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 46.43
PLN 101.65 +0.28
RON
RUB 7.21 +0.14
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 45.19 +0.05
SGD 326.53 -0.17
SYP
TJS 36.44 -0.09
TMT
TRY
UAH 15.41 -0.03
USD 454.99 -0.95
UZS 0.41
BRL 89.91 +1.12
BYN 181.94 +2.61
XDR 605.49 -2.25
XAU 26499.84 -429.13
XAG 304.85 -2.77
NZD 285.64 +0.91


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️