Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

17.06.2024
USD 388.78 +0.29
GBP 492.55 -1.03
EUR 416.42 +0.85
GEL 135.58 +0.04
RUB 4.37 -0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 105.85 +0.08
ARS
AUD 256.87 -0.08
BGN
BRC
BYR
CAD 282.98 +0.65
CHF 435.85 +0.96
CNY 53.58 +0.04
CZK 16.87 +0.07
DKK
EGP
EUR 416.42 +0.85
GBP 492.55 -1.03
GEL 135.58 +0.04
HKD 49.78 +0.05
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.65
IRR 0.93 +0.01
ISK
JPY 24.66 -0.08
KGS 4.45 -0.02
KRW
KWD
KZT 8.57 -0.03
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 36.29 -0.15
PLN 95.58 +0.54
RON
RUB 4.37 -0.03
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 36.88 +0.01
SGD 287.39 +0.30
SYP
TJS 36.2 +0.02
TMT
TRY
UAH 9.57 +0.03
USD 388.78 +0.29
UZS 0.31
BRL 72.31 -0.11
BYN 121.51
XDR 512.26 -1.23
XAU 29129.61 +267.16
XAG 365.11 -0.10
NZD 238.09 -0.17


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️