Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

07.10.2022
USD 404.56 -0.90
GBP 452.78 -3.65
EUR 396.27 -4.53
GEL 144.74 -0.07
RUB 6.59 -0.11
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 110.14 -0.26
ARS
AUD 259.77 -2.16
BGN
BRC
BYR
CAD 295.13 -1.37
CHF 408.28 -3.90
CNY 56.98 -0.13
CZK 16.16 -0.22
DKK
EGP
EUR 396.27 -4.53
GBP 452.78 -3.65
GEL 144.74 -0.07
HKD 51.54 -0.11
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.91 -0.05
IRR 0.96 -0.01
ISK
JPY 27.91 -0.10
KGS 5 -0.01
KRW
KWD
KZT 8.57 -0.04
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 37.85 -0.61
PLN 81.56 -1.25
RON
RUB 6.59 -0.11
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 36.43 -0.46
SGD 283.21 -1.38
SYP
TJS 39.4 -0.08
TMT
TRY
UAH 10.95 -0.03
USD 404.56 -0.90
UZS 0.37
BRL 77.47 -0.57
BYN 161.36 -1.88
XDR 520.77 -2.28
XAU 22296.44 +128.99
XAG 267.16 +0.77
NZD 228.94 -2.37


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️