Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

15.07.2024
USD 387.81 -0.19
GBP 503.38 +0.49
EUR 423.14 +0.61
GEL 143.1 +0.66
RUB 4.42 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 105.59 -0.05
ARS
AUD 262.97 +0.14
BGN
BRC
BYR
CAD 284.19 -0.77
CHF 433.89 +0.81
CNY 53.4 -0.10
CZK 16.66 -0.01
DKK
EGP
EUR 423.14 +0.61
GBP 503.38 +0.49
GEL 143.1 +0.66
HKD 49.69 -0.01
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.64
IRR 0.92
ISK
JPY 24.55 +0.17
KGS 4.53 +0.03
KRW
KWD
KZT 8.2 +0.02
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 36.02 -0.16
PLN 99.57 +0.32
RON
RUB 4.42 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 36.72 -0.08
SGD 289 +0.03
SYP
TJS 35.85 -0.44
TMT
TRY
UAH 9.45 -0.01
USD 387.81 -0.19
UZS 0.31
BRL 71.43 +0.09
BYN 121.26 +0.30
XDR 514.14 +1.17
XAU 30009.52 -44.02
XAG 383.03 -3.87
NZD 236.29 -0.78


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️