Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

07.06.2023
USD 386.75 -0.29
GBP 481.5 +0.95
EUR 414.33 +0.20
GEL 148.07 +0.03
RUB 4.75 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 105.3 -0.07
ARS
AUD 259.24 +1.63
BGN
BRC
BYR
CAD 288.96 +0.60
CHF 427.02 +0.44
CNY 54.32 -0.14
CZK 17.55 -0.05
DKK
EGP
EUR 414.33 +0.20
GBP 481.5 +0.95
GEL 148.07 +0.03
HKD 49.32 -0.04
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.69 +0.01
IRR 0.92
ISK
JPY 27.75 -0.01
KGS 4.42
KRW
KWD
KZT 8.69 +0.05
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 35.14 +0.28
PLN 92.76 +0.56
RON
RUB 4.75 -0.02
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 35.61 -0.09
SGD 287.35 +0.44
SYP
TJS 35.56 +0.07
TMT
TRY
UAH 10.47 -0.01
USD 386.75 -0.29
UZS 0.34
BRL 78.74 +0.28
BYN 132.33 +0.26
XDR 514.03 -0.02
XAU 24337.03 -48.12
XAG 294.01 +1.90
NZD 235.22 -0.02


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️