Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

30.11.2022
USD 394.87 -0.25
GBP 473.61 -0.97
EUR 408.89 -1.36
GEL 145.44 -0.23
RUB 6.49
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 107.51 -0.06
ARS
AUD 265.59 -0.68
BGN
BRC
BYR
CAD 291.55 -2.18
CHF 415.61 -0.92
CNY 55.02 +0.13
CZK 16.79 -0.06
DKK
EGP
EUR 408.89 -1.36
GBP 473.61 -0.97
GEL 145.44 -0.23
HKD 50.62 +0.04
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.84
IRR 0.94
ISK
JPY 28.44 -0.21
KGS 4.68
KRW
KWD
KZT 8.42 -0.02
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 39.73 +0.07
PLN 87.66 +0.11
RON
RUB 6.49
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 37.43 -0.24
SGD 288.82 +0.96
SYP
TJS 38.88 -0.02
TMT
TRY
UAH 10.7
USD 394.87 -0.25
UZS 0.35
BRL 74.72 +1.08
BYN 162.17 -1.08
XDR 518.96 -1.46
XAU 22251.16 +64.03
XAG 271.24 -1.57
NZD 246.24 -0.47


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️