Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

24.06.2022
USD 408.56 -2.26
GBP 502.73 +1.12
EUR 430.54 -0.94
GEL 139.14 -0.83
RUB 7.67 -0.07
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 111.23 -0.62
ARS
AUD 282.27 -0.95
BGN
BRC
BYR
CAD 315.05 -1.99
CHF 426.83 +1.33
CNY 60.98 -0.26
CZK 17.39 -0.03
DKK
EGP
EUR 430.54 -0.94
GBP 502.73 +1.12
GEL 139.14 -0.83
HKD 52.05 -0.29
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 5.22 -0.03
IRR 0.97 -0.01
ISK
JPY 30.25 -0.10
KGS 5.07 -0.03
KRW
KWD
KZT 8.74 -0.06
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 41.27 +0.11
PLN 91.45 -0.13
RON
RUB 7.67 -0.07
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 40.27 -0.09
SGD 294.1 -1.35
SYP
TJS 35.76 -0.20
TMT
TRY
UAH 13.84 -0.07
USD 408.56 -2.26
UZS 0.38
BRL 77.97 -1.11
BYN 161.39 -0.80
XDR 544.77 -3.05
XAU 24194.29 -133.17
XAG 278.28 -4.64
NZD 257.43 -0.15


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️