Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

27.05.2024
USD 388.03 +0.26
GBP 494.93 +1.65
EUR 421.56 +1.18
GEL 140.04 -1.87
RUB 4.38 +0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 105.65 +0.08
ARS
AUD 258 +1.45
BGN
BRC
BYR
CAD 284.21 +1.50
CHF 424.68 +0.75
CNY 53.57 +0.04
CZK 17.04 +0.06
DKK
EGP
EUR 421.56 +1.18
GBP 494.93 +1.65
GEL 140.04 -1.87
HKD 49.7 +0.06
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.67
IRR 0.92
ISK
JPY 24.74 +0.04
KGS 4.41 +0.01
KRW
KWD
KZT 8.78 +0.03
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 36.91 +0.41
PLN 99.03 +0.35
RON
RUB 4.38 +0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 36.53 +0.31
SGD 287.66 +0.53
SYP
TJS 35.75 +0.20
TMT
TRY
UAH 9.62 -0.04
USD 388.03 +0.26
UZS 0.31
BRL 75.08 -0.29
BYN 121.32 +0.33
XDR 513.5 +0.15
XAU 29226.24 -163.06
XAG 381.62 +0.87
NZD 238.44 +1.47


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️