Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

12.04.2024
USD 393.84
GBP 491.12
EUR 419.32
GEL 147.7
RUB 4.21
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 107.24
ARS
AUD 255.64
BGN
BRC
BYR
CAD 286.45
CHF 431.13
CNY 54.42
CZK 16.55
DKK
EGP
EUR 419.32
GBP 491.12
GEL 147.7
HKD 50.26
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.72
IRR 0.94
ISK
JPY 25.7
KGS 4.41
KRW
KWD
KZT 8.77
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 36.18
PLN 98.46
RON
RUB 4.21
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 36.27
SGD 289.72
SYP
TJS 35.94
TMT
TRY
UAH 9.99
USD 393.84
UZS 0.31
BRL 77.34
BYN 120.31
XDR 519.88
XAU 29701.20
XAG 354.73
NZD 234.65


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️