Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

31.03.2023
USD 388.48 +0.18
GBP 480.74 +1.66
EUR 422.28 -0.11
GEL 152.35 +0.54
RUB 5.02 -0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 105.78 +0.05
ARS
AUD 259.93 -0.08
BGN
BRC
BYR
CAD 286.72 +0.22
CHF 423.41 -1.01
CNY 56.53 +0.16
CZK 17.96 +0.01
DKK
EGP
EUR 422.28 -0.11
GBP 480.74 +1.66
GEL 152.35 +0.54
HKD 49.49 +0.02
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.73 +0.02
IRR 0.92
ISK
JPY 29.14 -0.15
KGS 4.44 +0.01
KRW
KWD
KZT 8.53 -0.09
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 37.14 -0.11
PLN 90.32 +0.10
RON
RUB 5.02 -0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 37.5 +0.12
SGD 292.05 -0.17
SYP
TJS 35.62 -0.04
TMT
TRY
UAH 10.52 +0.01
USD 388.48 +0.18
UZS 0.34
BRL 76.25 +0.64
BYN 135.97
XDR 522.78 +0.36
XAU 24552.69 +21.37
XAG 296.14 +5.82
NZD 243.27 +1.28


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️