Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

13.11.2023
USD 402.99 +0.40
GBP 493.7 +1.45
EUR 431.08 +0.87
GEL 149.81 +0.15
RUB 4.38 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 109.72 +0.11
ARS
AUD 257.07 +1.02
BGN
BRC
BYR
CAD 292 +0.44
CHF 446.38 -0.54
CNY 55.27 +0.05
CZK 17.51 -0.04
DKK
EGP
EUR 431.08 +0.87
GBP 493.7 +1.45
GEL 149.81 +0.15
HKD 51.6 +0.05
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.84 +0.01
IRR 0.96
ISK
JPY 26.56 -0.03
KGS 4.51 +0.01
KRW
KWD
KZT 8.66 +0.05
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 36.24 +0.06
PLN 97.19 -0.21
RON
RUB 4.38 +0.01
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 37.09 +0.12
SGD 296.43 +0.34
SYP
TJS 36.83 +0.07
TMT
TRY
UAH 11.14 -0.02
USD 402.99 +0.40
UZS 0.33
BRL 82.08 +0.58
BYN 126.83 -0.18
XDR 530.07 +0.06
XAU 25156.85 -179.54
XAG 291.45 -0.43
NZD 237.28 -0.05


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️