Armenian Dram AMD Exchange Rates by Central Bank of Armenia

02.10.2023
USD 402.21 +8.81
GBP 488.97 +6.39
EUR 423.85 +6.45
GEL 150.15 +3.08
RUB 4.07 +0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
AED 109.5 +2.40
ARS
AUD 257.33 +1.78
BGN
BRC
BYR
CAD 295.59 +2.53
CHF 440.05 +8.31
CNY 56.02 +1.23
CZK 17.3 +0.18
DKK
EGP
EUR 423.85 +6.45
GBP 488.97 +6.39
GEL 150.15 +3.08
HKD 51.35 +1.11
HUF
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
ILS
INR 4.84 +0.10
IRR 0.96 +0.02
ISK
JPY 26.86 +0.48
KGS 4.56 +0.10
KRW
KWD
KZT 8.44 +0.21
LBP
LTL
MDL
MXN
NOK 37.47 +0.37
PLN 91.93 +1.93
RON
RUB 4.07 +0.05
ISO(code)Փոխարժեքը ՀՀ դրամով
SAR
SDR
SEK 36.65 +0.29
SGD 293.18 +4.47
SYP
TJS 36.82 +0.81
TMT
TRY
UAH 10.89 +0.24
USD 402.21 +8.81
UZS 0.33 +0.01
BRL 79.9 +1.74
BYN 122.43 +2.75
XDR 528.9 +13.03
XAU 24188.09 +491.24
XAG 298.39 +13.18
NZD 240.28 +2.59


Փոխարժեքը վերցվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի պաշտոնական կայքից - https://www.cba.am

name.am
Մասնագետները դոմենները վստահում են Name.am -ին ❤️